ÇEVRE İZNİ

Çevre izni, Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken; hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve derin deniz deşarjı konularından en az birini içeren izindir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile işletmeler kirletici vasıfları dikkate alınarak iki liste altında toplanmışlardır. a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi) b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)  Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur. Yönetmelik Ek listelerinde yer almasına rağmen, getirilen muafiyetler ile izne tabi olmayan tesislerin ise  çevre görevlisi bulundurmaları ve çevre izin veya çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümleri sağlamaları gereklidir.

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi olmayan işletmeler;
EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan işletmelerde de çevre izin veya çevre izin ve lisansı kapsamında yer alan ilgili mevzuatta belirtilen esas ve hükümlere uyulması ve emisyon sınır değerlerinin aşılmaması gerekir. Yetkili merci, EK-1 ve EK-2 listelerinde yer almayan ancak ilgili mevzuattaki emisyon sınır değerlerini aşan işletmelerden de çevre izni veya çevre izin ve lisansı alınmasını ister.

gfb

Çevre İzin sürecinde birinci adım izin konusu ile ilgili özel belgenin temini olmalıdır. (örneğin; emisyon izni için İl müdürlüğü uygunluk yazısı) İkinci adımda ise Ortak Belgeler ve izin konusu ile ilgili özel belge/belgeler beraberinde Geçici Faaliyet Belgesi başvurusudur. Üçüncü ve son adımda ise alınan Geçici Faaliyet Belgesinin izne çevrilmesi gerekir. Bu aşamada izin sürecini tamamlamak üzere Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin EK-3C sine göre başvuru kapsamınıza uygun bilgi ve belgelerin (örneğin; emisyon izni için Emisyon Ölçüm Raporu, Valilik Tespit Raporu) temini ile başvuru yapılır. Tüm bu işlemler http://izinlisans.cevre.gov.tr/  adresinden online olarak  tesisten sorumlu Çevre Görevlisi tarafından yapılmalıdır.

Çevre İzin Konuları :

  • Hava Emisyon
  • Çevresel Gürültü
  • Atıksu Deşarjı
  • Derin Deniz Deşarjı
GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ
İZİN KONUSU ORTAK BELGELER ÖZEL BELGELER
Hava Emisyon

1. ÇED “Olumlu” ya da “Gerekli Değildir” kararı (ÇED e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı

2.Sicil Gazetesi

3.Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge

4.İş akım şeması ve proses özeti(Hammadde kabulünden başlayarak her bir ünitede uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklanması, gerekli şema, vaziyet planı, formül ve şekiller, atık kodları, emisyon kaynakları)

İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı
Atıksu Deşarjı
İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı
Çevresel Gürültü
 –
Derin Deniz Deşarjı
 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı