ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi; atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolama, ara depolama, geri kazanım, bertaraf ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren çevre yönetimi biçimidir. Çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturan ve gün geçtikçe artan atık sorununun tamamıyla çözümü için tek bir yaklaşım yeterli değildir. Ancak tüm yöntemlerin kombinasyonu ile etkin bir atık yönetimi sağlanabilir. Uluslar arası düzeyde kabul gören bu yaklaşım, “Entegre Atık Yönetimi” anlayışının benimsenmesine yol açmıştır. Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin tüm unsurları bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanması hedeflenir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 04.06.2012 tarihli ve 9223 sayılı yazısı ile; Sanayi faaliyetleri neticesinde aynı anda tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşabilmesi nedeni ile atık yönetimine yönelik planlamaların tüm atık türleri düşünülerek yapılması gerektiği bildirilerek Tehlikeli ve Tehlikesiz tüm atıkları içeren atık yönetim planları ile ilgili yapılacak güncellemelerde ve yeni hazırlanacak planların “Endüstriyel Atık Yönetim Planı” şeklinde hazırlanması gerektiği talimatı verilmiştir.

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereğince atık oluşturan tesisler Endüstriyel Atık Yönetim Planını hazırlamak ile yükümlüdürler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların oluşumundan bertarafına kadar sürdürülebilir çevre politikası için hayati öneme sahiptir. Tesisin faaliyet türüne göre oluşan atıkların, oluşum yerlerinin, miktarlarının tespitinin yapılması gerekmektedir. Tam bu noktada 2872 sayılı Çevre Kanunu’na bağlı bir çok yönetmelik devreye girmektedir. Endüstriyel Atık Yönetim Planı’nın sağlıklı hazırlanması için yönetmeliklerin iyi analiz edilmiş olması gerekmektedir.

Atıklar türlerine göre Atık Kodları  ile sınıflandırılmışlardır. Atık beyanı, atıkların taşınması, depolanması, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf sürecinde atıklar, bu kodlar ile ifade edilirler. Endüstriyel Atık Yönetim Planı, bir önceki yılın atık miktarlarının değerlendirilerek gelecek 3 yıl içinde oluşacak miktarların tahmini değerlerini ve atıkların azaltılmasına ilişkin veriler bütünüdür. Önümüzdeki yılların analizi ve atık azaltma konularında tecrübe sahibi olan firmamız Entegre Atık Yönetimi konusunda gerekli olan eğitim ve bilgilendirme hizmetleri vermekte, Atık Yönetim Planları hazırlayıp bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü onayına kadar olan iş ve işlemleri yürütmektedir. Bazı İl Müdürlüklerinin plan ekinde istenilen bilgi ve belgeler değişiklik göstermekte olup örnekteki plana eklemeler yapılabilir.recycling-h