HAVA YÖNETİMİ04-bigstock-White-Danger-Smoke-From-Coal-P-42999103

Hava kalitesinin korunması, hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kontrolü, azaltılması veya önlenmesi için hedef ve ilkeleri belirleyerek her türlü tedbiri alarak ve uygulanmasını sağlayarak; gerektiğinde müdahale ederek; bu konuda yönetim ve acil müdahale planları yaparak, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışma amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı bulunmaktadır.

Hava Yönetimindeki başlıca amaçlar ;

Isınma, endüstriyel faaliyetler ve motorlu taşıt kullanımı sonucu atmosfere verilen bütün kirletici emisyonları ve arıtma sistemlerini izlemek, denetlemek,

Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, Gürültü Kontrolü Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde valilikler tarafından yapılacak çalışmaları izlemek, il mahalli çevre kurulu çalışmalarını çevre politikaları ve stratejileri doğrultusunda yönlendirmek,

Hava kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, tespit ve kalite kriterlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, ölçüm sonuçlarını değerlendirmek,

Kurulacak tesisler için hava alıcı ortam özelliklerine göre hava kirliliği ve gürültü yönünden görüş vermek, izlemek ve gerektiğinde müdahale etmek,

Hava kirliliğinin önlenmesi, hava kalitesinin korunması ve gürültünün azaltılması amacıyla ülke şartlarına ve çevreye uygun teknolojileri belirlemek, bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarının tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

Sınır ötesi hava kirliliği ve iklim değişikliği ile ilgili çalışmalar yapmak,

Mevcut ve kurulacak tesislere emisyon ön izni ve emisyon izni vermek, (Çevre İzni)

Serbest bölgeler de dahil olmak üzere, ülke genelinde çevreye olumsuz etkileri olan hava kirliliği, gürültü, titreşim ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyon ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, belirlemek, denetlemek, tehlikeli hallerde veya gerekli durumlarda faaliyetleri durdurmak,

Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı görev alanına giren konularda Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile nükleer güvenlik konusunda işbirliği yapmak,

Motorlu kara taşıtlarını işletenlerin, egzoz emisyonlarının Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere Bakanlığa ait ya da Bakanlıkça yetkili kılınacak egzoz ölçüm istasyonlarında ölçüm yaptırmalarını sağlamak, bu konuda idari, mali ve teknik esas ve usulleri belirlemek,

Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanılmasını desteklemek ve temiz enerji sağlayacak stratejilerin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak,

Enerji tasarrufu ve enerjinin etkin kullanılması, binalarda ısı ve ses yalıtımı için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalarda bulunmak,

Fosil yakıtların hava kirliliğine yol açmayacak şekilde kullanılabilmesi için gerekli önlemleri almak veya aldırmak,

Yasaklanacak ve kullanımı kısıtlanacak kontrole tabi olan yakıtlar ile hava kirliliğine yol açabilecek kimyasal maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,

Etkili bir hava yönetimi için gerekli ekonomik araçları belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, görev alanı ile ilgili standartları diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek,

Ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolüne ilişkin olarak ulusal stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,

Bahem Mühendislik olarak hava yönetimindeki amaçlar doğrultusunda, işletmelere çevre danışmanlık hizmeti adı altında gerekli bilinçlendirme çalışmaları ve eğitimler düzenlemekteyiz.