ÇED VE ÇEVRE İZNİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği RG : 25,11.2014 – 29186

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği RG: 10.09.2014 – 29115

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Düzeltme

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG : 06.05.2014 – 28992

Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik RG: 21.11.2013 – 28828

Çevre Denetimi Yönetmeliği RG: 21.11.2008 – 27061

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği ve Yönetmelik Ekleri  RG: 25.12.2013 – 28862

ATIK YÖNETİMİ

Atık Yönetimi Yönetmeliği RG: 02.04.2015 – 29314

Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2010 – 27721

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği RG: 24.08.2011 – 28035

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.05.2012 – 28300

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.08.2004 – 25569

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 30.07.2008 – 26952

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik RG: 06.10.2010 – 27721

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.04.2005 – 25791

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 18.03.2004 – 25406

Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği RG:23.01.2010 – 27471

Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG: 30.12.2009 – 27448

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.11.2006 – 26357

Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik RG: 27.12.2007 – 26739

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 14.03.2005 – 25755

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.07.2005 – 25883

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği RG: 21.10.2006 – 26326

Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik RG: 26.04.2006 – 26150

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 26.12.2004 – 25682

Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği RG: 09.01.2006 – 26048

HAVA YÖNETİMİ

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 04.06.2010 – 27601

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik RG: 18.11.2015 – 29536 (Güncel Değişiklik)

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği RG: 30.11.2013 – 28837

Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 06.06.2008 – 26898

Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 13.01.2005 – 25699

İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik RG: 24.07.2010 – 27651

Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.07.2013 – 28712

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 03.07.2009 – 27277 (20/12/2014 tarihli değişiklik)

Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2009 – 27368

KİMYASALLAR YÖNETİMİ

Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik RG: 26.12.2008 – 27092

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG: 26.12.2008 – 27092

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik RG: 11.12.2013 – 28848

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik RG: 11.12.2013 – 28848

Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik RG: 26.12.2008 – 27092

Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarlarının Sınıflandırılması,  Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik RG: 26.12.2008 – 27092 Mükerer

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik RG: 27.10.2010 – 27742

Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik RG: 01.10.2010 – 27716

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik RG: 03.08.2010 – 27661

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği RG: 08.01.2006 – 26047

Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 08.12.2007 – 26724

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.12.2004 – 25687

Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) RG: 26.11.2005 – 26005

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik RG: 08.06.2010 – 27605

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 12.11.2008 – 27052

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik RG: 17.05.2014 – 29003